Rób zakupy z nami:Shop with us

Pomóżmy razem najbardziej potrzebującym dzieciom!

Zbiórka organizowana jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w sklepach SMYK

CEL ZBIÓRKI:
Dofinansowanie kompleksowej pomocy dzieciom, podopiecznym KOPD, w szczególności: interwencji, mediacji, porad psychologicznych, pedagogicznych, terapii krótko i długoterminowej dzieci oraz ich opiekunów.

INFORMACJE OGÓLNE:
Organizator zbiórki: Komitet Ochrony Praw Dziecka
Miejsce zbiórki: sklepy sieci Smyk
Czas trwania zbiórki: 24 listopada 2017– 9 marca 2018
Termin rozliczenia: do 16 marca 2018

Zbiórkę rozpoczynamy nie wcześniej niż 24 listopada grudnia w całej sieci. Aby rozpocząć zbiórkę trzeba mieć skarbonę oraz dokumenty przesłane pocztą przez KOPD. Skarbony zostaną wysłane do nowych sklepów oraz stopniowo do tych które zgłosiły zapotrzebowanie. Dokumenty z KOPD również są już wysłane i powinny znajdować się w sklepach.

SKARBONKI:
Skarbony ustawiamy na kasie, tak by były dostępne w łatwy sposób dla klientów. Obok skarbony musi znaleźć się formatka A4 z informacją o zbiórce, którą należy wcześniej wydrukować.

Bardzo prosimy, by wszystkie sklepy, które mają więcej niż jedną ladę kasową, wystawiły skarbony na każdej ladzie, jeśli mają tyle skarbon.

OBSŁUGA i DOKUMENTY:
1. W każdym sklepie należy wyznaczyć WOLONTARIUSZA, który podpisze umowę wolontariacką z KOPD i będzie czuwał formalnie i faktycznie nad przebiegiem zbiórki. Powinien być to ktoś z kierownictwa sklepu.
2. Oprócz WOLONTARIUSZA należy wyznaczyć dwie dodatkowe osoby, które będą w KOMISJI liczącej pieniądze i podpisującej protokoły. W komisji MUSI być kierownik sklepu lub jego zastępca.
3. Legitymacja, umowa wolontariacka i banderole na skarbony zostaną przesłane w pakiecie od organizatora (KOPD) pocztą. Protokoły stanowiące załącznik do niniejszej informacji oraz oznaczenie A4 na kasę należy wydrukować w sklepie. Dokumenty należy przechowywać w jednej, oznaczonej teczce w biurze, w miejscu łatwo dostępnym w przypadku kontroli.
4. W tym roku po zmianie przepisów nie ma dokumentu potwierdzającego pozwolenie na zbiórkę. Informacja o zbiórce znajduje się na stronie:

PROCEDURA:
Kolejność działań podczas rozpoczęcia zbiórki pieniędzy:
1. WOLONTARIUSZ uzupełnia swoje dane i podpisuje egzemplarz UMOWY WOLONTARIACKIEJ. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji w sklepie. Trzeba zrobić jego kopię i odesłać ją do KOPD po zakoń-czeniu zbiórki.
2. WOLONTARIUSZ uzupełnia swoje dane na LEGITYMACJI i wkleja ZDJĘCIE. Legitymacja musi znajdować się w dokumentacji w sklepie, gotowa do okazania w przypadku kontroli.
3. KOMISJA pieczętuje SKARBONY BANDEROLAMI przesłanymi przez KOPD i wypełnia oraz podpisuje oba egzemplarze PROTOKOŁU ROZPOCZĘCIA ZBIÓRKI PIENIĘDZY. Jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji sklepu, drugi należy odesłać do KOPD po zakończeniu zbiórki.
4. W tym momencie można już ustawić skarbony oraz oznaczenia A4 we właściwych miejscach i zacząć zbieranie datków – oby owocne.

Kolejność działań podczas zakończenia zbiórki pieniędzy:
1. 28 lutego 2018 na koniec dnia skarbony i oznaczenia należy zdjąć z kasy.
2. KOMISJA stwierdza czy banderole są nienaruszone. Otwiera skarbony i przelicza pieniądze. Wypełnia PROTOKÓŁ ZAKOŃCZENIA ZBIÓRKI PIENIĘDZY w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w dokumentacji sklepu, drugi należy odesłać do KOPD wraz z dowodem wpłaty.
3. Jeśli nie ma możliwości rozliczenia zbiórki w dniu 28 lutego , skarbonę z nienaruszonymi banderolami należy przechować w bezpiecznym miejscu, najlepiej w sejfie, do czasu rozliczenia.
4. Rozliczenie zbiórki, wpłata pieniędzy na konto i przesłanie dokumentów nie może nastąpić później niż w dniu 9 marca 2018.
5. Pieniądze należy wpłacić na konto KOPD podane w protokole najpóźniej do dnia 9 marca 2018. Wpłacić należy całą zebraną sumę pomniejszoną o koszty przelewu i wysyłki pocztowej dokumentów.
5. Do KOPD należy odesłać: 1 egzemplarz ( kopię) wypełnionej i podpisanej umowy wolontariackiej, 1 egzemplarz wypełnionego protokołu rozpoczęcia zbiórki pieniędzy, 1 egzemplarz wypełnionego protokołu zakończenia zbiórki pieniędzy oraz dowód wpłaty.
6. Dokumentację zbiórki należy wysłać do KOPD najpóźniej dnia 9marca 2018.

W razie pytań proszę o kontakt z organizatorem zbiórki lub Marcinem Pieniążkiem.
Bezpośredni kontakt do organizatora zbiórki:
Magdalena Stachowiak
Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel. (022) 626 94 19

© 2016 SMYK S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasze sklepy dostępne sa w 3 krajach
Wybierz swój region:

Our shops are available in 3 countries
Select your region

  • PL
  • UA
  • RO